Projekty i adaptacje
Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania adaptacji projektu
Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania adaptacji projektu
1.PRAWOMOCNA decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, gdy brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo Uchwała Rady Gminy o ustanowieniu MPZP. 2.Akt notarialny(WYPIS) konieczny do wniosku o wyłączenie działki z produkcji rolnej. 3.Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 1:500 z planszą sieci. 4.Projekt powtarzalny architektoniczno-budowlany (zakup u P. Wierzelewski ) 4 egz. 5.Warunki przyłączenia uzyskiwane przez inwestora - :  warunki techniczne przyłączenia i zapewnienie dostawy wody  warunki techniczne przyłączenia i zapewnienie dostawy energii elektrycznej  warunki techniczne przyłączenia i zapewnienie dostawy gazu  zapewnienie odbioru ścieków (w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków pozwolenie wodno-prawne)
Co zawiera projekt typowy
Co zawiera projekt typowy
W komplecie dokumentacji projektowej, którą Państwo od nas otrzymujecie znajdują się cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, a w każdym z nich: • projekt architektoniczny • projekt konstrukcyjny • projekt wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych • projekt wewnętrznej instalacji gazowej • projekt wewnętrznej instalacji C.O. • projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej • projekt zbiornika bezodpływowego • obrys budynku w skali 1:500 do wklejenia na mapkę sytuacyjno-wysokościową. Do większości naszych projektów dodawane jest: • zestawienia materiałów • projekt ogrzewania kominkowego • projekt wentylacji mechanicznej
Jak uzyskać pozwolenie na budowę
Jak uzyskać pozwolenie na budowę
Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy złożyć we właściwym dla lokalizacji działki starostwie powiatowym następujące dokumenty. 1.Projekt architektoniczno-budowlany, wielobranżowy a w przypadku projektu typowego adaptacja wykonana przez uprawnionego projektanta. 2.Projekt zagospodarowania działki lub terenu(część opisowa i część rysunkowa) z naniesieniem projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych od istniejących sieci do projektowanego budynku, wraz z bilansem terenu wykonany przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych. 3.Decyzja o warunkach zabudowy w przypadku ,gdy nie ma uchwalonego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowości. 4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane(Wydział Architektury Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy).
Na czym polega adaptacja projektu
Na czym polega adaptacja projektu
Adaptacja projektu typowego polega na przystosowaniu zakupionego projektu do wymogów prawa budowlanego, związanych z jego lokalizacją na wybranej działce oraz do indywidualnych potrzeb inwestora. Projektant adoptujący musi posiadać odpowiednie uprawnienia projektowe oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej (Okręgowej-zależnie od miejsca zamieszkania) Izby Inżynierów Budownictwa. Projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego powinien opracować projekt zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Następnie musi dokonać niezbędnej adaptacji fundamentów i dostosowania ich do lokalnych warunków gruntowych, uwzględniając miejscowe warunki geotechniczne (rodzaj gruntu i jego nośność)oraz klimatyczne (np.występującą w danym rejonie głębokość przemarzania gruntu). Oprócz tego, projektant adaptujący projekt powtarzalny winien sporządzić projekt zagospodarowania działki,wraz z bilansem gruntu, uwzględniający wymagania wynikające z art.5.ustawy Prawo Budowlane.

BIURO PROJEKTÓW P.W. RONT PIOTR WIERZELEWSKI