KOSZTORYSY – CENNIK

Przykładowe ceny usług kosztorysowych:


Plans and Projects (5) (Large)

(prosimy pamiętać, że są to ceny orientacyjne, a tabela nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji).

Lp.

Opis

Ceny netto.
Należy doliczyć podatek VAT (23%)

1

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku w uniwersalnym formacie *.ath, dającego się edytować w programie kosztorysowym).

2,50-5,00 zł za pozycję – minimum 100 zł za kosztorys 

2

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny).

4,00-8,00 zł za pozycję – minimum 100 zł za kosztorys 

3

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant).

5,00-10,00 zł za pozycję – minimum 150 zł za kosztorys 

4

Kosztorys inwestorski do przetargu publicznego

już od 8,00 za pozycję kosztorysową 

5

Wykonanie przedmiaru robót na budynku

7,00-40,00 zł za pozycję zależnie od wielkości obiektu; jednak nie mniej niż 250 zł za kosztorys *

6

Kosztorys na podstawie dokumentacji

od 2,0% do 0,…% zależnie od wartości robót – minimum 250 zł za kosztorys 

7

Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie

od 2,0% do 0,4% wartości prac – minimum 300 zł za kosztorys 

8

Aktualizacja kosztorysu wcześniej przez nas wykonanego – przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów

od 100 zł za jeden kosztorys (zależnie od liczby pozycji) 

9

Weryfikacja merytoryczna kosztorysu – obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu robót i technologii, dokonywanie podmian, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych, opiniowanie pozycji i całego kosztorysu

od 8,00 zł za pozycję kosztorysową, lecz nie mniej niż 150 zł za jedną weryfikację 

10

Weryfikacja jw., lecz połączona ze szczegółowym sprawdzeniem przedmiaru lub obmiaru

  • Dla robót budowlanych: od 10,00 do 40,00 zł za pozycję w zależności od wielkości obiektu, lecz nie mniej niż 250 zł za jedną weryfikację *

  • Dla prac instalacyjnych: od 0,4% do 2,0% zależnie od wartości robót, lecz nie mniej niż 200 zł za jedną weryfikację 

11

Kosztorysy dla biur projektowych na budowę domów jednorodzinnych wg projektów katalogowych (aktualizacje, weryfikacja, sporządzanie nowych wycen).

od 400,00 zł za kosztorys jednego domu, zależnie od stopnia skomplikowania projektu, zakresu wycenianych robót, uszczegółowienia wyceny kosztorysowej, itp. 

12

Dokumentacja kosztowa (przedmiary i kosztorysy) dla biur projektowych i inwestorów na budowę dużych obiektów kubaturowych (budynki mieszkalne wielorodzinne, biurowce, hotele, obiekty sportowe, centra handlowe itp.)

 

… % od wartości prac projektowych PB+PW 

Houses symbol