PRZEBIEG PROCEDURY WYODRĘBNIENIA LOKALU:

   1. ETAP PIERWSZY: -Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, która składa się z części graficznej oraz z części opisowej i powinna przedstawiać stan techniczny nieruchomości, jako całości, w tym rozmieszczenie poszczególnych lokali, strukturę pomieszczeń w lokalach i pomieszczeń przynależnych w budynku oraz określać części wspólne.

    Wszystkie pomieszczenia zaznacza się na rzutach odpowiednich kondygnacji budynków, a w razie usytuowania pomieszczeń przynależnych w innych budynkach na wyrysie z mapy ewidencji gruntów i budynków.

   1. ETAP DRUGI: Dysponując dokumentacją inwentaryzacyjną właściciel (lub jego pełnomocnik) występuje do organu administracji  architektoniczno -budowlanego w urzędzie miasta( np. Wydział Administracji Budowlanej UM, ul. Grudziądzka 9 w Bydgoszczy) lub starostwie powiatowym  o wydanie zaświadczenia o MOŻLIWOŚCI  wyodrębnienia samodzielnych lokali.

   Dokumentacja inwentaryzacyjna musi zawierać rysunki:

   • – inwentaryzację lokalu mieszkalnego w stanie obecnym
   • – wskazany w formie rysunku sposób przeprowadzenia podziału – linia rozdziału lokali
   • – rysunek koncepcji architektoniczno –funkcjonalnej, mających powstać po planowanym podziale  lokali (ze wskazaniem lokalizacji łazienek i kuchni w obu powstałych po podziale mieszkaniach,  wskazaniem lokalizacji nowych pionów instalacji kanalizacji sanitarnej , wody , wentylacji i ew. przewodów dymowych – spalinowych .

    

   1. ETAP TRZECI: Zwykle konieczne jest wykonanie, na zlecenie właściciela lokalu , przez osoby uprawnione  projektu budowlanego podziału i zmian budowlanych i instalacyjnych w dzielonym lokalu mieszkalnym.

   O tym czy właściciel lokalu wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę –, czy wystarczające będzie jedynie zgłoszenie robót budowlanych zdecyduje projektant. Sposób postępowania zależy od tego, czy przeprowadzenie fizycznego rozdzielenia mieszkań wiąże się z naruszeniem konstrukcji budynku .

    

   Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu( w przypadku zgłoszenia robót budowlanych) należy ustanowić kierownika budowy i uzyskać dziennik budowy. Należy także zgłosić rozpoczęcie robót adaptacyjnych( przebudowy) w PINB, a kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania planu BIOZ

   1. ETAP CZWARTY, to przystąpienie pod nadzorem KB do robót adaptacyjnych i trwałego wydzielenia nowo powstałych lokali mieszkalnych. W przypadku budowy instalacji gazu ZAWSZE konieczne uzyskanie od zakładu gazowniczego tzw. warunków technicznych przyłączenia oraz  sporządzenie projektu budowlanego i wystąpienie do WAM (w UM lub odp. starostwie powiatowym) o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

   W przypadku przebudowy instalacji gazowej oczywiście niezbędne uzyskanie odrębnego pozwolenia na budowę i konieczne  jest ustanowienie kierownika budowy (w branży instalacyjnej) i prowadzenie dziennika budowy. Instalacja podlega próbom szczelności i odbiorowi na zasadach ogólnych.

   1. ETAP PIĄTY, to wystąpienie (na podstawie inwentaryzacji powykonawczej lub zatwierdzonego projektu budowlanego i oświadczenia KB o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym do organu z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o samodzielności nowo powstałych (wyodrębnionych) lokali mieszkalnych.
   2. OSTATNIM ETAPEM podziału nieruchomości (lokalu mieszkalnego lub budynku) jest ustanowienie odrębnej własności lokalu w formie aktu notarialnego.

    Notariusz ma prawo zażądać wszelkich dokumentów, dotyczących tej sprawy.

    

 

canstock2134240