PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW

 

PRZEGLĄDY BUDOWLANE BUDYNKÓW

Wykonujemy przeglądy techniczne, okresowe (roczne, półroczne i pięcioletnie)  budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, obiektów szpitalnych oraz hal przemysłowych i magazynowych.

  1. Przegląd roczny obejmuje przegląd takich elementów budowlanych, jak: elewacje, elementy dachu, klatki schodowe, piwnice, garaż, poddasze.
  2. Przegląd 5-letni dodatkowo obejmuje pomiary instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, w częściach wspólnych oraz pomiary instalacji odgromowej, a także estetykę i otoczenie budynku. Wykonujemy również przeglądy kominiarskie i gazowe wg. odrębnej wyceny.

Z wykonanych przeglądów sporządzane są protokoły wraz z dokumentacją fotograficzną (którą przekazujemy w formie elektronicznej). W protokóleprzeglądu wskazywane są  są w nich nieprawidłowości występujące w budynku wraz ze wskazaniem sposobu i technologii przeprowadzenia napraw oraz stopniem pilności wykonania robót.

Ceny usługi  ustalane są indywidualnie.
Cena przeglądu uzależniona jest od wielkości (m2 powierzchni użytkowej) budynku. W przypadku większej ilości budynków oraz stałych zleceń ( umowa wieloletnia o świadczenie usługi) są możliwe rabaty.

Cennik przeglądów technicznych rocznych budowlanych budynków mieszkalnych za 1m² powierzchni użytkowej:
– dla budynków o pow. użytkowej poniżej 1000m² – 400÷650 zł (za całość)
– dla budynków o pow. użytkowej 1000÷1500m² – 0,65÷0,55 zł/1m²
– dla budynków o pow. użytkowej 1500÷2000m² – 0,55÷0,50 zł/1m²
– dla budynków o pow. użytkowej 2000÷3000m² – 0,50÷0,40 zł/1m²
– dla budynków o pow. użytkowej 3000÷4000m² – 0,40÷0,32 zł/1m²
– dla budynków o pow. użytkowej 4000÷4500m² – 0,32÷0,30 zł/1m²
– dla budynków o pow. użytkowej 4500÷6000m² – 0,30÷0,25 zł/1m²
– dla budynków o pow. użytkowej 6000÷8500m² – 0,25÷0,20 zł/1m²
– dla budynków o pow. użytkowej 8500÷10000m² – 0,20÷0,18 zł/1m²
– dla budynków o pow. użytkowej powyżej 10000m² ≤ 0,18 zł/1m².

Podane wartości są cenami brutto.

Ceny przeglądów 5-letnich budowlano -instalacyjnych budynków mieszkalnych są wyższe od zawartych w cenniku  o 250÷450 zł brutto.
Dla budynków biurowych oraz innych ceny są ustalane indywidualnie.
Ceny przeglądów ulegają znacznemu obniżeniu przy budynkach o dużej powierzchni lub przy uzyskaniu zamówienia na większą ilość budynków.
Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.


Podstawa prawna przeglądów budowlanych

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)
Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeńi środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;
1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.(…),
3. Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli w terminie, o którym mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, (…), przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
(…),
Art. 63. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty,
o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.
Art. 64. 1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku (…), książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
2. (…),
3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.
4. (…).
Art. 65. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie*.
Art. 93. Kto:
(…),
8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1,
9) nie spełnia, określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego, podlega karze grzywny**.
* Organami uprawnionymi do kontroli są: Inspektor Nadzoru budowlanego, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Ochrony Środowiska, Sanepid, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Gminy, Urząd Skarbowy.
** Wysokość grzywny określają przepisy.