CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW cz.II

Energy efficient housing project

CO POWINNO  ZAWIERAĆ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku powinno składać się z następujących części:

 Strony tytułowej zawierającej:

a) typ budynku,

b) adres budynku i nazwę lub nazwisko właściciela, c) wartość wskaźnika EP dla budynku ocenianego,

d) graficzne porównanie wartości wskaźnika EP budynku ocenianego z odpowiednią wartością referencyjną wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych,

e) datę wydania i datę ważności ,

f) imię i nazwisko sporządzającego świadectwo, adres, numer uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lub                        uprawnień budowlanych, jeśli sporządzający świadectwo posiada takie uprawnienia.

  Charakterystyki techniczno – użytkowej zawierającej:

a) przeznaczenie budynku i rok oddania do użytkowania,

b) kubaturę i liczbę kondygnacji,

c) rodzaj konstrukcji,

d) powierzchnię pomieszczeń o regulowanej temperaturze,

e) rodzaj instalacji ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia wbudowanego.  

Charakterystyki energetycznej budynku zawierającej:

a) średni współczynnik przenikania ciepła osłony budynku, b) zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania i wentylacji, c) zapotrzebowanie energii końcowej do chłodzenia,

d) zapotrzebowanie energii końcowej do przygotowania ciepłej wody użytkowej,

e) zapotrzebowanie energii elektrycznej końcowej dla celów oświetlenia, w przypadku budynków użyteczności publicznej,

f) zapotrzebowanie łączne nieodnawialnej energii pierwotnej,

g) wartość wskaźnika EP.

 Oceny charakterystyki energetycznej, polegającej na określeniu:

a) obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej i porównania z wartościami referencyjnymi,

b) oceny graficznej charakterystyki energetycznej na wykresie zamieszczonym w świadectwie charakterystyki energetycznej.

W jaki sposób można zmniejszyć zapotrzebowanie energii pierwotnej w budynku:

a) przez zmiany w sposobie eksploatacji budynku,

b) przez ewentualną termomodernizację lub przebudowę budynku lub jego wyposażenia technicznego, ewentualnie źródła energii.

 Informacje  o podstawach prawnych świadectwa charakterystyki energetycznej oraz o sposobie korzystania ze świadectwa.

Co jest konieczne do sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?

  1. Dokumentacja budowlana (architektura + sanitarna)
  2. dane adresowe Inwestora  oraz adres  zrealizowanej inwestycji
  3. rok budowy budynku
  4. rok budowy instalacji grzewczej
  5. cel wykonania świadectwa: budynek nowy, istniejący, wynajem  lub sprzedaż, rozbudowa
  6. przeznaczenie budynku
  7. powierzchnia użytkowa budynku lub lokalu
  8. kubatura budynku lub lokalu

Czy niezbędna jest wizja lokalna budynku lub lokalu ?

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii opracowywania świadectw energetycznych certyfikację należy rozpocząć przeprowadzając wizję lokalną obiektu.

Kto może i powinien sporządzić świadectwo energetyczne budynku lub lokalu ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:

a) studia magisterskie albo

b) studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;

3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,

4) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno- budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Jakie kary przewidziano  za wadliwie przygotowane świadectwo?

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)) o rękojmi za wady co pozwala nabywcy takiego dokumentu jak również nabywcy nieruchomości dla której certyfikat został sporządzony wysunąć skuteczne roszczenie przeciwko sporządzającemu certyfikat, jak również przeciwko sprzedającemu nieruchomość z certyfikatem potwierdzającym stan rzeczy nie zgodny z rzeczywistością. Każda osoba zajmująca się zawodowo wystawianiem świadectw energetycznych z mocy prawa ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.  

Czy są kary za brak świadectwa?

Zgodnie z przepisami ogólnymi ustawy Prawo Budowlane art. 93. „Kto nie spełnia, określonych w art. 63 lub 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego podlega karze grzywny” Natomiast w żadnym uchwalonym prawie nie ma zawartego punktu przewidującego kary za brak certyfikatu energetycznego.

Na przykład  w Niemczech za brak certyfikatu grozi kara z zakresu 5.000-15.000 €.

Czy remontując budynek musimy wymieniać świadectwo?

Tak, ponieważ zmienia sie charakterystyka energetyczna budynku. Do pozwolenia na prace budowlane jakimi jest zmiana systemu ogrzewania potrzeba jednak zamiast świadectwa energetycznego dokumentu, który nazywa się „projektowaną charakterystyką energetyczną”. Jakie są różnice pomiędzy charakterystyką energetyczną, świadectwem energetycznym a audytem energetycznym?

Świadectwo energetyczne:

Opisuje stan faktyczny, określa jakość energetyczną budynku istniejącego, lub jest wykonywany, aby dokonać odbioru budynku,

Wykonywane świadectwo ma ważność przez okres 10 lat lub do zmiany charakterystyki termicznej budynku.

Charakterystyka energetyczna:

Opisuje stan projektowany, określa zapotrzebowanie na ciepło projektowanego budynku, wskazuje na jakość energetyczną budynku projektowanego, wykonywana jest jednorazowo podczas projektowania budynku. Stanowi składnik projektu budowlanego.

Audyt energetyczny:

Opisuje jakich zmian należy  dokonać , określa metody i koszt  poszczególnych etapów termomodernizacji, i jest wykonywany jednorazowo, w celu przedłożenia bankowi dla uzyskania  premii modernizacyjnej