BHP i PPOŻ. – obsługa firm i szkolenia

Nasza firma oferuje stałą współpracę na zasadzie umowy o wykonywanie zadań służby bhp i ppoż.

Zapewniamy każdemu Klientowi indywidualne podejście, solidność i optymalny zakres obsługi. Realizujemy zadania na satysfakcjonującym Klienta poziomie.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty .

 

 • obsługa w zakresie wykonywania obowiązków służby bhp,
 • doradztwo i nadzór w wykonywaniu zadań służby bhp,
 • szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp,
 • sporządzanie kompletnej dokumentację z przeprowadzonych szkoleń zgodnie z Dz. U. nr 196, poz. 1420
 • szkolenia bhp z zakresu bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz na terenie zakładu pracy,
 • kontrole i analizy stanu bhp w zakładzie pracy,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (posiadamy uprawnienia inspektora ochrony ppoż.),
 • sporządzanie dokumentacji (powypadkowej, instrukcji bhp, planów ewakuacji itp.),
 • analiza bezpieczeństwa maszyn i urządzeń  (przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP),
 • pomoc w realizacji Nakazów i Wystąpień PIP i PIS

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  określa podstawowe pojęcia związane z przepisami bhp na budowie:

 • zagospodarowanie terenu budowy  – to rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych obiektów;
 • plan bioz – to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);
 •  strefa niebezpieczna – to miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi;
 • instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń;
 • sieć ogniowa – to zestaw lontów i zapalników, służących do zadziałania ładunków materiału wybuchowego;
 • rusztowanie robocze  – przez to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu;
 • rusztowanie ochronne -to konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia przed upadkiem pracownika z wysokości  oraz przed upadkiem narzędzi lub innych przedmiotów;
 • rusztowania systemowe – to konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu.

oraz określa zasady bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu każdego rodzaju robót budowlanych.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania (plan BIOZ) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.  Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio: kierownik budowy oraz kierownicy robót.

 

Działamy na terenie  Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego