ADAPTACJA PROJEKTU

 

Fotolia_3087993_XL (Medium)

            Kolejność prac przy adaptacji projektu:

 

 • sprawdzenie zgodności wybranego projektu z Decyzją o Warunkach Zabudowy lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

 • zgromadzenie niezbędnych do Projektu Budowlanego dokumentów
 • sporządzenie Projektu Zagospodarowania Terenu
 • adaptacja projektu do warunków geotechnicznych gruntu i odpowiedniej strefy przemarzania gruntu oraz warunków klimatycznych (obciążenia wiatrem i śniegiem)
 • zaprojektowanie zewnętrznych instalacji i przyłączy do obiektu zgodnie z warunkami technicznymi        (jeśli zlecenie inwestora obejmuje ten zakres prac projektowych)
 • wprowadzenie do projektu zmian w budynku, wg wskazania inwestora
 • sprawdzenie poprawności obliczeń konstrukcyjnych projektu typowego
 • sporządzenie planu BIOZ
 • przygotowanie oświadczenia projektantów adaptujących projekt o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami i normami złożenie projektu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
 • przygotowanie dokumentacji dla Zespołu Dokumentacji Projektowych.

Do wykonania adaptacji projektu typowego niezbędne są następujące dokumenty:

  • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.
  • Mapa do celów projektowych (1:500) sporządzona przez uprawnionego geodetę.
  • Warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej
  • Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji
  • Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej (jeśli występuje w pobliżu działki)
  • Badania geotechniczne.
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Wypis aktu notarialnego potwierdzającego własność działki gruntu

Adaptacja projektu gotowego (powtarzalnego)

          Polega na przystosowaniu zakupionego projektu do wymogów Prawa Budowlanego, związanych z jego lokalizacją na wybranej działce oraz do indywidualnych potrzeb inwestora. Projektant adaptujący projekt typowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia projektowe oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej (Okręgowej-zależnie od miejsca zamieszkania) Izby Inżynierów Budownictwa.

      Projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego powinien opracować projekt budowlany zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Następnie, zobowiązany jest dokonać niezbędnej adaptacji fundamentów i dostosowania ich do lokalnych warunków gruntowych, uwzględniając miejscowe warunki geotechniczne (rodzaj gruntu i jego nośność), oraz klimatyczne (np.występującą w danym rejonie głębokość przemarzania gruntu).

     Oprócz tego, projektant adaptujący projekt powtarzalny powinien sporządzić projekt zagospodarowania działki, wraz z bilansem gruntu, uwzględniający wymagania wynikające z art.5.ustawy Prawo Budowlane.

     Adaptowany budynek mieszkalny musi być zaopatrywany w wodę (z wodociągu lub własnej studni), energię elektryczną . Konieczne jest także zapewnienie możliwości odprowadzania ścieków bytowych (do sieci kanalizacyjnej, jeśli takowa istnieje w pobliżu zabudowywanej działki lub zbiornika bezodpływowego- wybieralnego). Sporządzenie projektu zbiornika bezodpływowego spoczywa na projektancie adaptującym projekt. Natomiast zaprojektowanie przyłączy , w tym kanalizacji sanitarnej , może być przedmiotem odrębnego opracowania projektowego.

      Adaptacja projektu powtarzalnego, często wymaga także, adaptowania instalacji w budynku.Tę część projektu budowlanego (będącego wynikiem przeprowadzenia adaptacji) winna zostać sporządzona przez projektantów-branżystów , zgodnie z posiadanymi przez nich uprawnieniami w zakresie projektowania instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych , wentylacyjnych lub pokrewnych odrębnie dokonuje zmian adaptacyjnych projektant elektryk. Zapewnienie kompletności adaptacji, która staje się w efekcie tych działań Projektem Budowlanym spoczywa na projektancie adaptującym. On tez z chwilą wykonania adaptacji, staje się autorem projektu w rozumieniu art.20 ustawy Prawo Budowlane.

        Ważnym elementem adaptacji projektu budynku i tworzenia „Projektu Budowlanego” jest projekt zagospodarowania działki. W planie zagospodarowania działki, oprócz zlokalizowania na niej, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i „warunkami technicznymi”, budynku mieszkalnego, konieczne jest także wyznaczenie lokalizacji elementów infrastruktury (np.śmietnika, miejsc parkingowych, dróg, chodników, podjazdów, zbiornika na ścieki bytowe, przyłączy) oraz wyznaczenie przebiegu zewnętrznych instalacji np. wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazu oraz zasilania energetycznego budynku.

       Dodatkowo, projektant wyznacza przestrzeń przewidzianą na zadrzewienia (mając na uwadze ograniczenia wynikające z zacienienia powodowanego przez budynek) i tzw. powierzchnię biologicznie czynną. Lokalizuje budynek zgodnie z nieprzekraczalną lub obowiązującą linią zabudowy- zależnie od zapisu w DoWZ lub MPZP. Dokonuje niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci.

Efektem pracy zespołu projektantów jest sporządzenie „Projektu Budowlanego”, który stanowi podstawę do wydania przez Starostę Powiatu lub Prezydenta Miasta „Decyzji o pozwoleniu na budowę”.

       

 

 

 

Fotolia_2463328_XL (Medium)

 

WYKAZ DOKUMENTÓW KONIECZNYCH DO WYKONANIA ADAPTACJI PROJEKTU POWTARZALNEGO
I UZYSKANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ:    

1. PRAWOMOCNA decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,  gdy brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo Uchwała Rady Gminy o ustanowieniu MPZP.                                                        2. Akt notarialny (WYPIS) konieczny do wniosku o wyłączenie działki z produkcji rolnej.                                                                                                                                3. Mapa sytuacyjno -wysokościowa do celów projektowych 1:500 z planszą sieci.       4. Projekt powtarzalny architektoniczno -budowlany –
(zakup w P.W. RONT P. Wierzelewski) 4 egz.
5. Warunki techniczne przyłączenia uzyskiwane przez inwestora  :

 •  warunki techniczne przyłączenia i zapewnienie dostawy wody
 •  warunki techniczne przyłączenia i zapewnienie dostawy energii elektrycznej
 •  warunki techniczne przyłączenia i zapewnienie dostawy gazu
 •  zapewnienie odbioru ścieków (w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków pozwolenie wodno-  prawne),
  w przypadku braku sieci kanalizacyjnej konieczne jest przedstawienie tzw. „warunków negatywnych”-
  oświadczenia gestora o braku możliwości technicznych podłączenia.

6. DECYZJE I POSTANOWIENIA UZYSKIWANE PRZEZ PROJEKTANTA:

   •  decyzja o wyłączeniu gruntów (całej działki lub jej fragmentu) z produkcji rolnej
   •  uzgodnienie włączenia do drogi (wjazdu wraz z planem zagospodarowania)
   • projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnym podkładzie geodezyjnym
   •  uzgodnienie z Zakładem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUDP)
   •  uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków archeologicznych (jeżeli wynika to z zapisów MPZP lub z decyzji o WZiZT)
   • uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie rozwiązań architektonicznych z urzędem gminy (jeżeli wynika to z zapisów w decyzji o WZiZT)
   • uzgodnienie melioracyjne

7. Dokumenty niezbędne podczas złożenia „Projektu Budowlanego” w Wydziału Budownictwa lub Architektury odpowiedniego miejscowo Starostwa Powiatowego lub w przypadku miast-powiatów- Urzędu Miasta.

   •    Oświadczenie inwestora, potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (z datą ZŁOŻENIA Projektu Budowlanego do odpowiedniego miejscowo Starostwa Powiatowego lub UM),
   •    Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę , dowód osobisty.